فوشیمی (ایمپیراتور) - زبان‌های دیگر

فوشیمی (ایمپیراتور) در ۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فوشیمی (ایمپیراتور)-ه قاییت.

دیل‌لر