فیل - زبان‌های دیگر

فیل در ۱۷۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فیل-ه قاییت.

دیل‌لر