قان دؤورانی - زبان‌های دیگر

قان دؤورانی در ۱۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قان دؤورانی-ه قاییت.

دیل‌لر