قدیم روم - زبان‌های دیگر

قدیم روم در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قدیم روم-ه قاییت.

دیل‌لر