قرانویل بارر - زبان‌های دیگر

قرانویل بارر در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قرانویل بارر-ه قاییت.

دیل‌لر