قوا - زبان‌های دیگر

قوا در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوا-ه قاییت.

دیل‌لر