قوتاما بودا - زبان‌های دیگر

قوتاما بودا در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوتاما بودا-ه قاییت.

دیل‌لر