قوتهیلف هیقن - زبان‌های دیگر

قوتهیلف هیقن در ۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوتهیلف هیقن-ه قاییت.

دیل‌لر