قوش - زبان‌های دیگر

قوش در ۲۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوش-ه قاییت.

دیل‌لر