قوقل - زبان‌های دیگر

قوقل در ۱۴۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوقل-ه قاییت.

دیل‌لر