قول ساخلاماق - زبان‌های دیگر

قول ساخلاماق در ۱۴۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قول ساخلاماق-ه قاییت.

دیل‌لر