قووقوف - زبان‌های دیگر

قووقوف در ۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قووقوف-ه قاییت.

دیل‌لر