قو-انیو (ایمپیراتور) - زبان‌های دیگر

قو-انیو (ایمپیراتور) در ۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قو-انیو (ایمپیراتور)-ه قاییت.

دیل‌لر