قو-نیجو (ایمپیراتور) - زبان‌های دیگر

قو-نیجو (ایمپیراتور) در ۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قو-نیجو (ایمپیراتور)-ه قاییت.

دیل‌لر