قۇ قۇشو - زبان‌های دیگر

قۇ قۇشو در ۱۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قۇ قۇشو-ه قاییت.

دیل‌لر