قیرمیزی - زبان‌های دیگر

قیرمیزی در ۱۶۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قیرمیزی-ه قاییت.

دیل‌لر