قیرمیزی - زبان‌های دیگر

قیرمیزی در ۱۶۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قیرمیزی-ه قاییت.

دیل‌لر