قینه - زبان‌های دیگر

قینه در ۲۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قینه-ه قاییت.

دیل‌لر