قینه - زبان‌های دیگر

قینه در ۲۰۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قینه-ه قاییت.

دیل‌لر