لهیستان دیلی - زبان‌های دیگر

لهیستان دیلی در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لهیستان دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر