لیتر - زبان‌های دیگر

لیتر در ۱۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لیتر-ه قاییت.

دیل‌لر