لیتلتون کیرکپاتریک - زبان‌های دیگر

لیتلتون کیرکپاتریک در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لیتلتون کیرکپاتریک-ه قاییت.

دیل‌لر