مئیلتینو، آلتای دیاری - زبان‌های دیگر

مئیلتینو، آلتای دیاری در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مئیلتینو، آلتای دیاری-ه قاییت.

دیل‌لر