ماداقاسکار - زبان‌های دیگر

ماداقاسکار در ۲۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ماداقاسکار-ه قاییت.

دیل‌لر