ماشین - زبان‌های دیگر

ماشین در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ماشین-ه قاییت.

دیل‌لر