ماقداقاچی - زبان‌های دیگر

ماقداقاچی در ۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ماقداقاچی-ه قاییت.

دیل‌لر