مالت - زبان‌های دیگر

مالت در ۲۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مالت-ه قاییت.

دیل‌لر