مایع - زبان‌های دیگر

مایع در ۱۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مایع-ه قاییت.

دیل‌لر