مجار دیلی - زبان‌های دیگر

مجار دیلی در ۱۵۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مجار دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر