مریض‌خانا - زبان‌های دیگر

مریض‌خانا در ۱۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مریض‌خانا-ه قاییت.

دیل‌لر