مساحت - زبان‌های دیگر

مساحت در ۱۵۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مساحت-ه قاییت.

دیل‌لر