موریتانی - زبان‌های دیگر

موریتانی در ۲۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

موریتانی-ه قاییت.

دیل‌لر