موقدس روم ژرمن ایمپراتورلوغو - زبان‌های دیگر

موقدس روم ژرمن ایمپراتورلوغو در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

موقدس روم ژرمن ایمپراتورلوغو-ه قاییت.

دیل‌لر