مکتفی - زبان‌های دیگر

مکتفی در ۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مکتفی-ه قاییت.

دیل‌لر