میلادی تقویم - زبان‌های دیگر

میلادی تقویم در ۱۸۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

میلادی تقویم-ه قاییت.

دیل‌لر