میلت - زبان‌های دیگر

میلت در ۱۱۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

میلت-ه قاییت.

دیل‌لر