مینسوتا - زبان‌های دیگر

مینسوتا در ۱۸۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مینسوتا-ه قاییت.

دیل‌لر