مینسوتا ایالتی - زبان‌های دیگر

مینسوتا ایالتی در ۱۷۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مینسوتا ایالتی-ه قاییت.

دیل‌لر