ناتان تی. کار - زبان‌های دیگر

ناتان تی. کار در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ناتان تی. کار-ه قاییت.

دیل‌لر