نادر انقطاع - زبان‌های دیگر

نادر انقطاع در ۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نادر انقطاع-ه قاییت.

دیل‌لر