نانت - زبان‌های دیگر

نانت در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نانت-ه قاییت.

دیل‌لر