نجیب قاز - زبان‌های دیگر

نجیب قاز در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نجیب قاز-ه قاییت.

دیل‌لر