نر میدلزوارت - زبان‌های دیگر

نر میدلزوارت در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نر میدلزوارت-ه قاییت.

دیل‌لر