نفت - زبان‌های دیگر

نفت در ۱۴۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نفت-ه قاییت.

دیل‌لر