نوبل جایزه‌سی - زبان‌های دیگر

نوبل جایزه‌سی در ۱۷۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوبل جایزه‌سی-ه قاییت.

دیل‌لر