نوح نوبل - زبان‌های دیگر

نوح نوبل در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوح نوبل-ه قاییت.

دیل‌لر