نوردراین-وستفالن - زبان‌های دیگر

نوردراین-وستفالن در ۱۴۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوردراین-وستفالن-ه قاییت.

دیل‌لر