نوروژ - زبان‌های دیگر

نوروژ در ۲۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوروژ-ه قاییت.

دیل‌لر