نوْوامبر - زبان‌های دیگر

نوْوامبر در ۲۵۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوْوامبر-ه قاییت.

دیل‌لر