نیتروژن - زبان‌های دیگر

نیتروژن در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نیتروژن-ه قاییت.

دیل‌لر