نیتروژن - زبان‌های دیگر

نیتروژن در ۱۸۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نیتروژن-ه قاییت.

دیل‌لر