نیتروژن - زبان‌های دیگر

نیتروژن در ۱۸۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نیتروژن-ه قاییت.

دیل‌لر