نیس - زبان‌های دیگر

نیس در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نیس-ه قاییت.

دیل‌لر