نیویورک ایالتی بیلیم‌یوردو، بوفالو - زبان‌های دیگر